Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Informacje Dostęp do informacji publicznej Udostępnianie informacji publicznej

Udostępnianie informacji publicznej

Dodano: 2016-08-17 14:04:53             Zmodyfikowano: 2016-08-17 21:53:00
Rejestr zmian
Dostęp do informacji publicznej
 
Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje  ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2015.2058 j.t z późn. zm.).
Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5 ww. ustawy, prawo dostępu do informacji publicznej.
Zgodnie z art. 5 ustawy, prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.
Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.
Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można przesłać do Sądu, wybierając jeden z poniższych sposobów:
  1. na adres:
    Sąd Rejonowy w Kluczborku
    ul. Katowicka 2 
    46-200 Kluczbork 
  2.  złożyć w Punkcie Obsługi Interesantów (BOI) (na parterze w budynku Sądu przy ul. Katowickiej 2);  
 
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Sąd Rejonowy w Kluczborku, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonej we wniosku.
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej:
  • nie wymaga uzasadnienia - chyba że chodzi o udostępnienie informacji przetworzonej - wówczas należy wskazać we wniosku zakres, w jakim uzyskanie informacji przetworzonej jest szczególnie istotne dla interesu publicznego,
  • może być złożony w dowolniej formie
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. 
Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku
Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z wyjątkiem sytuacji, w których podmiot zobowiązany do udzielenia informacji publicznej ma ponieść dodatkowe koszty w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji lub koniecznością przekształcenia informacji (art. 15 ust. 1). Wówczas Sąd Rejonowy w Kluczborku w terminie 14 dni od złożenia wniosku powiadamia wnioskodawcę o wysokości opłaty.
Odmowa udzielenia informacji następuje w wyniku powołania się na tajemnicę ustawowo chronioną, prawo do prywatności osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie takiej informacji następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 
 
2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Kluczborku.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.